BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2015-2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016-2017 CỦA CHI BỘ

             ĐẢNG UỶ XÃ ĐỨC CHÂU                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              CHI BỘ MẦM NON
                                 
              Số : 03 /BC - CBMN                                                                                                              Đức Châu, ngày 25 tháng 09 năm 2016

 

                                               BÁO CÁO
                                             CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2015-2016
                                                    VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017
  
                                                    Phần thứ nhất:
             BÁO CÁO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM HỌC 2015 –2016
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ mầm non có 11 đồng chí đảng viên, 100% là nữ, tuổi đơì bình quân 38 tuổi, số  đảng viên kết nạp trong năm 01 đ/c, bên cạnh đó 02 đ/c hoàn thành khóa bồi dưỡng cảm tình Đảng đang được chi bộ theo giỏi giúp đỡ .
Công tác chỉ đạo của chi bộ thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước có đặc thù riêng là thực hiện tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu. Nhìn chung các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc.
- Thuận lợi :
Nhìn chung các đồng chí nhiệt tình, say mê trong công tác, có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng.
Được sự  quan tâm của thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND các ban ngành đoàn thể cấp xã, cùng vơí sự nổ lực phấn đấu của hội đồng giáo viên, hội phụ huynh học sinh, năm học vưà qua chi bộ trường mầm non gặt hái được kết qủa đáng phấn khởi. Cơ sỡ vật chất ngày càng được tăng cường, các hoạt động nhà trường đi vào nề nếp, chất lượng dạy và học ngày càng đưọc nâng cao, năm học 2015-2016 trường đón lại chuẩn sau 5 năm đạt kết quả tốt, nhìn chung  nhà trường  ngày càng phát triển chất lượng toàn diện.
- Khó khăn:
Bên cạnh nhũng thuận lơị trên còn tồn tại một số khó khăn.
Là chi bộ có tỉ lệ Đảng viên đảm nhiệm công việc kiêm nhiệm nhiều nên cũng gặp một số khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt động, cụ thể công tác sinh hoạt còn lồng  ghép việc học tập các chỉ thị nghị quyết cũng như tham gia tự học tự bồi dưỡng nhắm nhân cao trình độ còn hạn chế. Là một xã chủ yếu các nguồn thu nhập của người dân  phụ thuộc về nghề nông, các ngành nghề khác không có. Do vậy đã ảnh hưởng tới việc huy động của nhà trường gặp không ít khá khăn.
                     II. NHNG KT QA ĐẠT ĐƯỢC NĂM QUA
1. Về chính trị tư tưỏng.
Học tập quán triệt đầy đủ chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nưóc. 100% cán bộ đảng viên, CBGV tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo      đức HCM. Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ do phòng tổ chức chỉ đạo. Cán bộ đảng viên luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi công tác, tin tưởng vào đưòng lối và sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt quy chế công khai dân chủ, thể chế hoá chủ trương, nghị quyết thanh tra, kiểm tra kịp thời các hoạt động trong đơn vị.
2. Về công tác tổ chức
Duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, hàng quý. Đề ra các kế hoạch sát thực, phù hợp vơí công tác chuyên môn.
- Nêu cao tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt, giữ vững mối đoàn kết trong Đảng và đội ngủ giáo viên.
- Lãnh đạo hoạt động công đoàn một cách thường xuyên, sát đúng vơí yêu cầu nhiệm vụ của ngành và điều kiện cụ thể của đơn vị, không ngừng bồi dưỡng giáo viên. Thực hiện tốt công tác CSGD trẻ.
- Làm tốt công tác tham mưu để ổn định về CSVC trường học, tầng bưóc nâng cao chất lượng giáo dục.
* Về tác phát triển Đảng:
Vơí đặc thù số lượng CBGVNV ít, tỷ lệ giáo viên lớn tuổi cao, năm học 2015-2016 do luân chuyển đơn vị công tác chi bộ đã chuyển sinh hoạt 01đ/c  và xét 01 đ/c: Bùi Thị Thảo vào Đảng và 01 đ/c được giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng. 01đ/c chuyển đến đang được chi bộ theo giỏi trong thời gian qua.
3. Nhiệm vụ chính trị, giáo dục trẻ và các hoạt động của nhà trường.
3.1. Công tác chuyên môn
a) Số lượng huy động năm học 2015 - 2016:
NT: Tỉ lệ huy động đạt : 39.%
MG:  Tỉ lệ 90%.
Trẻ ăn bán trú :  Tỉ lệ: 100%
b) Chỉ đạo chất lượng:
- Chất lượng:
+ 100% trẻ và cô an toàn tuyệt đối về tính mạng, không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.
+ Hạ tỷ lệ trẻ SDD còn 6% trẻ bị SDD so vơí đầu năm:
+ Bé chuyên cần : 98%
+ Bé khoẻ bé ngoan:  97%
+ Khảo sát :  100%
+ Đạt khá : 95 %,
+ Trẻ 5 tuổi ra lớp : 100%
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục  mầm non trẻ 5 tuổi .
+ Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;
             C¨n cø theo điều lệ trường mầm non  kèm  theo QuyÕt ®Þnh số 14/2008/Q§-BGD§T ngµy 07 th¸ng 04 n¨m 2008 cña Bé tr­ëng bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
Căn cứ vào thực tế của  trường năm học 2015-2016 phòng giáo dục đặt ra chỉ tiêu đơn vị trường MN Đức châu kiểm tra chất lượng, đồng hành với kiểm tra lại chuẩn sau năm năm, với những trọng trách trên, tập thể hội đồng trường phần đấu nổ lực đến nay trường đã về đích các chỉ tiêu năm học 2015 - 2016 mà ngành giao phó.
- Đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học qua các đợt thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Sở và Phòng GD – ĐT đánh giá cao về chất lượng chăm sóc và giáo dục của nhà trường. 
- Công tác bảo vệ trường: an toàn 100%,  phối hợp vơí HLHPN xã. Các ban ngành đoàn thể huy động trẻ nhà trẻ ra lớp tỉ lệ 39 % :
- Được địa phương quan tâm trong việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho trẻ. Đặc biệt là trong công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.
      c) Về cơ sở vật chất
Năm học 2015-2016 nhà  trường nhận được sự qua tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phường cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường đã xây thêm 01 phòng học, phòng ngũ và bổ sung một số hạng mục còn thiếu để đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ, ngày 30 tháng 05 năm 2016 đoàn sở về kiểm tra  công nhận lại chuẩn sau năm năm đạt kết quả tốt.
    Nhà trường làm tốt công tác phối hợp vơí hội phụ huynh mua sắm theo kế hoạch đầu năm hồ sơ trẻ  hỗ trợ mua đồ dùng học tập của các cháu được phụ huynh đồng  tình cao.
  d) Về xây dựng đội ngũ:
  - Trong năm bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng. Làm thủ tục xét    
   01 đ/c đứng vào hàng ngũ của Đảng.
  - Tạo điều kiện cho CB, GV học tập nâng cao trình độ tay nghề.
  - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn: 01đ,c. Trong đó ĐH: 01
  e) Công tác thi đua:
Chị bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc
 Công đoàn: Công đoàn vững mạnh.
 Tập thể: Lao động tiên tiến cấp huyện
 Cá nhân: - Chiến sĩ thi đua: 2/12 đ/c. Tỉ lệ: 16  %
                - LĐTT: 10/12 tỉ lệ: 8,37%
                - Giáo viên giỏi huyện: 2/12. Tỉ lệ:16,7%
  3.2. Về lãnh đạo hoạt  động công đoàn:
 - Bố trí một đ/c Đảng viên phụ trách công tác công đoàn và chuyên môn, làm tốt công tác  thi đua, khen thưởng, động viên những cá nhân đạt thành tích xuất sắc và động viên kịp thời  những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
 - Bố trí các đảng viên làm công tác công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, thanh tra nhân dân.
 - Chăm lo đời sống cho GV-NV cả về vật chất cả tinh thần. Động viên kịp thời khi đoàn  viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.
  III - NHỮNG TỒN TẠI VÀ YẾU KÉM:
  -Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương. Nghị quyết của Đảng còn hạn chế, tinh thần tự phê và phê chưa cao. Một số đồng chí Đảng viên trong sinh hoạt chưa mạnh dạn phát biểu, một số đ/c chưa nêu gương trước quần chúng trong việc thực hiện một số hoạt động của nhà trường.
  - Tỉ lệ suy dinh dưỡng xuống 6% song chưa đạt được mục tiêu đề ra.
  - Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu rộng.
  - Các khoản đóng góp của phụ huynh còn khó khăn, công tác XHHGD còn hạn chế có phần ảnh hưởng đến  việc thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm.
  -Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần ở các độ tuổi thấp, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt là khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu phổ cập trẻ 5 tuổi.   
IV. NGUYÊN NHÂN VÀ NHNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.Nguyên nhân đạt được:
       Trước hết là nhờ sự quan tâm của thường trực đảng uỷ - HĐND - UBND -MTTQ cùng vơí sự nổ lực phấn đấu của tập thể CB, GV và phụ huynh học sinh.
- BGH đã đổi mơí về hình thức quản lý, chỉ đạo các hoạt động cũng như về phương pháp CSGD trẻ.
- Làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng hạ tỷ lệ SDD xuống được 6% so vơí đầu năm 10%.
- Làm tốt công tác phối hợp các ban nghành đoàn thể để huy động trẻ nhà trẻ ra lớp vượt chỉ tiêu, huy động bán trú cao.
2.Nguyên nhân về những tồn tại khuyết điểm
- Đảng viên của Chi bộ là giáo viên nên kế hoạch giảng dạy hàng ngày với khối lượng nhiều nên thường phải sinh hoạt Chi bộ ngoài giờ ( thứ 7, chủ nhật ) hoặc lồng ghép vào sinh hoạt hội đồng), nên ảnh hưởng đến công tác của chi bộ và  cá nhân mỗi Đảng viên.
- Công tác tuyên truyền vận động các nguồn xã hội hóa chưa sâu rộng.
3. Những bài học kinh nghiệm
1. Năm học 2016-2017  nhà trường tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác xã hội hóa, kết hợp sắp xếp giờ lên lớp của Đảng viên hợp lý để đảm bảo duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ đúng ngày quy định theo Nghị quyết của Chi bộ.
2. Cần phát huy hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp của các Đảng viên vào các nội dung sinh hoạt của Chi bộ để góp phần nâng cao hiệu quả  nội dung sinh hoạt Chi bộ.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tổ chức đoàn thể, giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

                                            PHẦN THỨ HAI
                Phương hướng và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng
              và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hoc 2016-2017

                                  I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
Năm học 2016-2017 phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế đội ngũ nhà giáo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Bám sát phương hướng nhiệm vụ chỉ tiêu  NQ Đại hội Đảng  bộ xã khoá XXIX và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghị quyết 04/NQ-TW khoá XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng và chỉnh đốn công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục quán triệt nghị quyết 04 và chỉ thị 37 của BCH huyện uỷ, chỉ thị 40 của ban bí thư TW, tư tưởng Hồ Chí Minh GD&ĐT, cán bộ, Đảng viên nhận thức quan điểm về đường lối đúng đắn của Đảng, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công tác giảng dạy, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ cơ bản mà Đại hội các cấp đề ra.
Mỗi một cán bộ, Đảng viên đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong của Đảng để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách. Tuyệt đối trung thành vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu và thực hiện những thắng lợi, những mục tiêu nhiệm vụ của nghành đề ra. Cán bộ đảng viên luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
     II.NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ 
1.Về tư tưởng chính trị:
- Quán triệt và lãnh đạo cán bộ Đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, thực hiên nghiêm túc các nội quy, quy chế của nghành đề ra, kiên định lập trường tư tưởng, thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị.
- Quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm bắt tinh hình tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị đề xuất của Đảng viên và quần chúng, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của nhà trường.
2.Về nhiệm vụ chính trị:
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham mưu tu sữa cơ sở vật chất, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quuyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu va các biểu hiện tiêu cực khác.
- Thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực nhằm nâng cao chất lượng.
     * Công tác chăm sóc giáo dục.
- Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào mà nghành đề ra.
- Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới công tác quản lý.
- Tổ chức tốt các hội thi, do sở, phòng, trường, địa phương, bằng hình thức thi viết,  tổ chức hội diễn văn nghệ, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc và chất lượng GD. Coi trọng chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nhà trường.
- Huy động 100% trẻ đến trường, quan tâm những trẻ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt công tác đánh giá thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các phong trào thi đua trong toàn đơn vị, các hội thi do sở, phòng mở.
3. Về xây dựng cơ sở vật chất:
-Phối hợp với hội phụ huynh để mua sắm một số hạng mục theo kế hoạch đề ra đầu năm.
- Mua sắm một số trang thiết bị các phòng ban.
4.Về công tác tổ chức và xây dựng đảng:
- Triển khai học tập quán triệt nghị quyết, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể.
- Tổ chức tốt các ngáy lễ kỷ niệm, nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho cán bộ giáo viên và trẻ.
- Thực hiện tốt các quy định công khai, dân chủ không để hiện tượng tham ô, tham nhũng trong đơn vị.
- Giữ vững mối đoàn kết nội bộ. Thường xuyên chăm lo, cũng cố nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nêu cao sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc lập trường dân chủ.
- Quan tâm đến công tác bồi dưỡng phát triển Đảng. Năm học 2016-2017 phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới.
5. Chỉ đạo hoạt động các tổ  chức, đoàn thể khác trong nhà trường:
- Quán triệt và chỉ đạo công đoàn tổ chức triển khai các cuộc vận động lớn của nghành như cuộc vân động "dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm". phong trào thi đua"hai tốt", "cô giáo là người mẹ hiền", "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".  Xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao…
       -Đầu năm học mới chuẩn bị tốt công tác "ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường". Tổ chức ngày hội trung thu cho các cháu.
           -  Tổ chức họp  phụ huynh đầu năm bàn bạc kế hoạch thu - chi cho năm học mới.
           -Tổ chức hội nghị kế hoạch đầu năm bàn bạc các chỉ tiêu và các hoạt động cho năm học mới.
           - Họp chi bộ, họp BGH để phân công trách nhiệm cho từng người:
Hiệu trưởng: quản lý điều hành các hoạt động của nhà trường - CSVC - thanh tra kiểm tra.
Phó hiệu trưởng: phụ trách chuyên môn - Đồ dùng đồ chơi - bếp ăn bán trú.
Các đồng chí Đảng viên: ngoài việc phụ trách nhóm lớp còn phải kiêm nhiệm thêm một số công việc khác trong nhà trường.
- Đôn đốc ban thanh tra nhân dân hoạt động thường xuyên, kiểm tra giám sát  các hoạt động  của nhà trường.
- Tổ trưởng chuyên môn chỉ định những đồng chí có năng lực, có chuyên môn dạy mẫu cho các giáo viên học hỏi lẫn nhau .
- Thực hiện nghị quyết số 29 NQ/W: "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ".
+ Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TU và quyết định số 33/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện "xiết chặt kỹ luật, kỷ cương trong hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức…"
+ Thực hiện phong trào: xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào thi đua 2 tốt.
+ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”. Vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục luật lệ an toàn giao thông.
- Phấn đấu 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính.
6.công tác xã hội hoá giáo dục:
- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02, thông tư 34 vận động các tổ chức đoàn thể, hội phụ huynh về kinh phí cũng như đóng góp ý kiến vào các hoạt động của nhà trường.
7.Mục tiêu đang ký các thành tích năm 2016-2017 cụ thể.
7.1. Xây dựng đơn vị đạt danh hiệu.
Tập thể: chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Công đoàn:   VMXS.
Nhà trường: Tập thể LĐTT.
Cá nhân: cuối năm phấn đấu có:  20% đ/c là CSTĐCS
                                                     80% đ/c là LĐTT, giỏi trường                                      
7.2. Chỉ đạo đơn vị đạt được các mục tiêu cụ thể.
Số lượng:
     -NT: Tỷ lệ huy động : 35-40%:
       -MG: Tỷ lệ 95-100%.
      - Riêng trẻ  5 tuổi: 100%
Chất lượng:
- Đảm bảo an toàn cho cô và trẻ 100% không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.
+ BKBN: 95%.
+ Thực hiện đúng chuơng ttrình giáo dục mầm non : 100%.
+ 100% các nhóm lớp thực hiện đúng quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động
+ Tỷ lệ trẻ chuyên cần trẻ 5 tuổi 98-100%.
+ Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng còn: 6- 7%.
+ Tiếp tục thực hiện đề án phổ cập trẻ 5 tuổi.
+ 100% các nhóm lớp thực hiện đúng quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động.         III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH
1.Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là chỉ thị 40 của TW về nâng cao chất lượng CBGV, chỉ thị 04 khoá XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay" các công văn của phòng, phổ biến điều lệ trường mầm non ban hành. Học tập các chuẩn nghề nghiệp GVMN. Thực hiện đúng theo các văn bản pháp quy của nhà nước ban hành.
2. Từng bước có kế hoạch nâng cao trình độ CBGV, tạo điều kiện cho CBGV đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề, ra sức khắc phục khó khăn để từng bước phấn đấu vươn lên.
  - Tích cực công tác tham mưu và công tác tuyên truyền để tạo mọi điều kiện thuận lợi huy động trẻ ra lớp đối với trẻ : NT 40 % ;   trẻ mẫu giáo: 100 % .
  - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp quy nhà nước. Đánh giá xếp loại kiểm tra thường xuyên, đột xuất. Nhằm đánh giá sát thực, tạo thói quen cho giáo viên đúng giờ (giờ nào việc nấy).
   3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, đặc biệt là HLHPN xã về công tác vận động trẻ đến trường và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng.
    IV. Kiến nghị và đề xuất
   1. Năm học 2016-2017 với chỉ tiêu  HĐ trẻ ra lớp chung của ngành đạt 40-45 % nhà trường kính trình lên Đảng ủy -UBND luôn quan tâm về mọi mặt đến  bậc học mầm non. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân quan tâm đến bậc học MN, kết hợp gắn  chỉ tiêu huy động trẻ đến trường vào các cấp, ban ngành đòan thể coi đây là  tiêu chí cứng xét thành tích cuối năm nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng trường học cũng như công  tác phổ cập hàng năm của xã nhà  và đảm bảo chất lượng chăm sóc – giáo dục theo chương trình GDMN.
   3. Tiếp tục hỗ trợ đồ dung trang thiết bị, vận động tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.
  Trên đây là báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng năm học 2015– 2016 và phương hướng năm học 2016 – 2017. Rất mong được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ xã – HĐND – UBND các ban ngành đoàn thể để trường MN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra./
     Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                       T.M CHI UỶ
  -TT Đảng uỷ                                                                                                                                                                                                          BÍ THƯ
   - Lưu VT

 

                                                                                          Đặng Thị Tú