Danh Sách Đảng Viên Trong Chi Bộ

1. Đặng Thị Tú
Sinh ngày : 06/08/1969
Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tinh
Ngày vào Đảng: 08/02/2002

2 . Hoàng Thị Mỹ Thịnh
Sinh ngày : 21/06/1975
Quê quán: Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tinh
Ngày vào Đảng: 22/03/2005

3 . Lê Thi Quyên
Sing ngày: 09/06/1971
Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ -Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 08/02/2002

4 . Tô Thị Quân
Sinh ngày: 09/06/1971
Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 17/02/2003

5 . Trần Thị Hồng Tiên
Sinh ngày: 15/11/1970
Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 17/02/2003

6 . Thái Thị Phương
Sinh ngày: 10/04/1975
Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 08/02/2004

7 . Nguyễn Thi Hồng Lam
Sinh ngày: 23/03/1985
Quê quán: Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 03/10/2010

8 - Lê Thị Lan
Sinh ngày: 02/09/1981
Quê quán: Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 06/01/2012

9 . Lê Thị Hiển
Sinh ngày: 10/10/1987
Quê quán: Đức Châu - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 03/10/2014

10 . Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh ngày: 10/09/1990
Quê quná: Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 03/10/2014