HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CHI BỘ

HỘI NGHỊ CHI BỘ
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU NĂM HỌC 2016 - 2017
BÍ THƯ CHI BỘ ĐỌC BÁO CÁO 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC TỚI.

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ THÔNG QUA BIÊN BẢN HỘI NGHỊ