HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Thứ năm - 07/01/2016 15:46
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HỒ SƠ
QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC
 
 
 
 
 
 
     Tên cơ sở: TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU
     Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ
     Địa điểm: Thôn Đại Châu- Đức Châu- Đức Thọ- Hà Tĩnh.
     Điện thoại: 01693874515-01676055822.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đức Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THỐNG KÊ
TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ
 
 
TT Tài Liệu Ngày, tháng, năm Số Ghi chú
01 Phiếu quản lý cơ sở về công tác PCCC 10/09/2015    
02 Quyết định thành lập Ban chỉ huy chữa cháy 10/09/2015 01  
03 Quyết định thành lập Đội PCCC 10/09/2015 02  
04 Quyết định ban hành nội quy PCCC 10/09/2015 03  
05 Danh sách ban chỉ huy chữa cháy 10/09/2015    
06 Nội quy PCCC 10/09/2015    
07 Nội quy sử dụng điện 10/09/2015    
08 Thống kê phương tiện PCCC 10/09/2015    
09 Sơ đồ trường      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC
 
1/ Tên đơn vị cơ sở: Trường Mầm non Đức Châu
2/ Địa chỉ: Thôn Đại Châu- Đức Châu- Đức Thọ- Hà Tĩnh
3/ Điện thoại: 01693874515-01676055822.
4/ Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ.
5/ Lãnh đạo đơn vị, cơ sở phụ trách công tác PCCC:  Hoàng Thị Mỹ Thịnh
6/ Phụ trách đội PCCC đơn vị, cơ sở: Hoàng Thị Mỹ Thịnh
7/ Đơn vị, cơ sở thuộc các thành phần kinh tế: trường học ( Mầm non)
8/ Cấp quản lý đơn vị, cơ sở: UBND huyện Đức Thọ.
9/ Tính chất sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ: giảng dạy Mầm non
10/ Tổng số CBCNV của đơn vị, cơ sở: 14
11/ Tổng diện tích mặt bằng cơ sở: 3601 m2
12/ Tổng xây dựng: 580 m2,  cấu trúc công trình: 3 dãy nhà : 1 dãy cao tầng kiên cố, 02dãy nhà cấp 4.
13/ Tổng giá trị tài sản cố định (Số lượng, khối lượng, hàng hóa vật chất, trang thiết bị khó cháy và dễ cháy theo từng thời điểm): 2.200.000.000 đồng.
14/ Nguồn nước chữa cháy:
- Bên trong cơ sở: 02 giếng khoan (nước bơm không hết).
- Bên ngoài cơ sở: Mương nước (phía sau trường)
15/ Giao thông phục vụ chữa cháy:
- Bên trong cơ sở: Đường và sân trường lát gạch block và bê tông hóa rất thuận tiện cho việc đi lại.
- Bên ngoài cơ sở: Tiếp giáp đường giao thông liên xã thuận tiện cho xe chữa cháy tiếp cận .
                                                                     Đức Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                 Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01./ QĐ-PCCC                                               Đức Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2015      
 
QUYẾT ĐỊNH
“Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy năm học 2015-2016”
 
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sữa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
 - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.
 - Theo đề nghị của cơ quan chức năng.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ huy PCCC tại: trường Mầm non Đức Châu.
 Gồm có: 10 người:
(có danh sách kèm theo).
Điều 2: Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
1- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy an toàn PCCC của đơn vị.
2- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn PCCC.
3- Xây dựng, đề xuất kế hoạch đầu tư hàng năm cho công tác PCCC; tổ chức theo dõi, quản lý các phương tiện, thiết bị chữa cháy của đơn vị.
4- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền PCCC hàng năm của đơn vị.
5- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác PCCC theo quy định.
Điều 3: Các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                                     HIỆUTRƯỞNG
- Như điều 3.                                                                                 
- Lưu cơ sở.
 
 
 
                                                                                Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PCCC
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU
 
(Ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-PCCC
ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Hiệu Trưởng trường Mầm non Đức Châu)
 
TT Họ và tên Năm sinh Nơi công tác Chức danh
01 Hoàng Thị Mỹ Thịnh 1975 Trường Mầm non Đức Châu Hiệu Trưởng - Trưởng Ban
02 Đặng Thị Tú 1969 Trường Mầm non Đức Châu P. Hiệu Trưởng - Phó Ban
03 Lê Thị Hiển 1987 Trường Mầm non Đức Châu Y tế - Ban viên
04 Trần Thị Hồng Tiên 1970 Trường Mầm non Đức Châu TTCM - Ban viên
05 Thái Thị Phương 1975 Trường Mầm non Đức Châu TTCM - Ban viên
06 Lê Thị Lan 1981 Trường Mầm non Đức Châu GV- Ban viên
07 Nguyễn Hồng Lam 1985 Trường Mầm non Đức Châu KT - Ban viên
08 Lê Thị Quyên 1971 Trường Mầm non Đức Châu GV - Ban viên
09 Bùi Thị Thảo 1987 Trường Mầm non Đức Châu CN- Ban viên
10 Hoàng Xuân Thanh 1967 Trường Mầm non Đức Châu Bảo Vệ - Ban viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đức Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN PCCC TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU
 
      - Căn cứ quyết định số:  01/QĐ-PCCC ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Mầm non Đức Châu về việc thành lập Ban PCCC trường Mầm non Đức Châu
      - Căn cứ vào năng lực của các thành viên Ban PCCC. Trưởng Ban PCCC trường Mầm non Đức Châu phân công trách nhiệm các thành viên như sau:
1. Bà: Hoàng Thị Mỹ Thịnh - Hiệu trưởng - Trưởng ban:
     Quản lý, chỉ đạo chung công tác PCCC của đơn vị.
2. Bà: Đặng Thị Tú - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban:
       Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC trong nhà trường trong mỗi năm học, hoàn thành báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm báo cáo Hiệu trưởng và Phòng GD&ĐT Đức Thọ. Phối hợp với các cơ quan để tổ chức tốt việc PCCC.
3. Bà: Thái Thị Phương- Giáo viên  - Ban viên:
      Cùng với Phó Trưởng ban xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, theo dõi cháy nổ khu vực phòng học, tuyên truyền công tác PCCC trong nhà trường. Nhắc nhở giáo viên và các cháu chú ý thực hiện tốt nội quy phòng cháy và chữa cháy được gắn trên tường khu vực hành lang các dãy phòng học. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên học sinh thoát hiểm khi có sự cố. Tổ chức công tác PCCC .
4.   Ông : Hoàng Xuân Thanh- NV Bảo vệ - Ban viên:
       Theo dõi công tác PCCC vào các buổi trực, sẵn sàng cúp cầu dao điện ( nếu hỏa hoạn do sự cố chập điện), báo động khi có sự cố cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện hàng ngày.
5. Bà: Trần Thị Hồng Tiên- TTCM- Giáo viên- Ban viên:
     Quản lý chung khu vực hành chính, bảo quản vật tư, dụng cụ văn phòng. Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực hành chính. Phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời.
6. Bà : Lê Thị Quyên- Giáo viên - Ban viên:
      Tổ chức công tác PCCC các phòng học ở dãy nhà cao tầng
7. Bà: Lê Thị Hiển Nhân viên y tế - Ban viên:
      Phụ trách công tác mua sắm dụng cụ PCCC, bảo quản dụng cụ văn phòng. Phối hợp Ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ ở các khu vực.
8. Bà: - Lê Thị Lan- TTNC- GV - Ban viên:
      Tổ chức công tác PCCC phòng âm nhạc, phát hiện sự cố cháy nổ xử lý và báo động kịp thời. Hướng dẫn học sinh thoát hiểm khi có sự cố.
9. Bà: Nguyễn Hồng Lam- NV Kế toán- Ban viên:
       Dự trù kinh phí hàng năm mua bổ sung dụng cụ PCCC, phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống.
10. Bà : Bùi Thị Thảo- Cô nuôi - Ban viên:
      Tổ chức công tác PCCC, Phối hợp ban PCCC xử lý các tình huống cháy nổ khu vực các phòng chức năng, bếp ăn. Nhắc nhỡ CBGVNV công tác PCCC của đơn vị.
 
   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                             Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

Số: 02/ QĐ-PCCC                                                      Đức Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
“Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy năm học 2015- 2016”
 
- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sữa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;
      - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.
     - Theo đề nghị của cơ quan chức năng.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1:  Nay thành lập đội PCCC cơ sở: Trường Mầm non Đức Châu gồm có: 14 đội viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2:  Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.
-Tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy.
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.
- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.
- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.
Điều 3:  Các ông (bà ), các bộ phận có liên quan và các đội viên phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu thi hành quyết định này.
       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
 Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3                                                                                           
- Lưu cơ sở                                                                                                  
 
 
                                                                 
                                                                                             Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 

DANH SÁCH ĐỘI PCCC TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU
 
(Ban hành theo Quyết định số: 02/QĐ-PCCC
ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Hiệu Trưởng trường Mầm non Đức Châu)
 
Số Họ và Tên Năm
sinh
Chuyên môn nghiệp vụ Đã qua lớp huấn luyện về nghiệp vụ
PCCC
Ngày, tháng, năm cấp giấy
chứng nhận
Số giấy
chứng nhận
Ghi chú  
 
1 Hoàng Thị Mỹ Thịnh 1975 ĐHSPMN          
2 Đặng Thị Tú 1969 CĐSPMN X        
3 Lê Thị Hiển 1987 TCYT X        
4 Trần Thị Hồng Tiên 1970 ĐHSPMN X        
5 Thái Thị Phương 1975 ĐHSPMN          
6 Lê Thị Lan 1981 ĐHSPMN          
7 Nguyễn Hồng Lam 1985 TCKT          
8 Lê Thị Quyên 1971 ĐHSPMN          
9 Bùi Thị Thảo 1987 CĐNĂ          
10 Đặng Thị Táo 1992 CĐSPMN          
11 Nguyễn Thị Yến 1985 ĐHSPMN          
12 Nguyễn Thị Thu Hiền 1990 CĐSPMN          
13 Tô Thị Quân 1971 CĐSPMN          
14 Hoàng Xuân Thanh 1967 Bảo vệ          
                                                                              
                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                               
                                                                                            Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

Số: 03/ QĐ-PCCC                                                    Đức Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
“V/v ban hành Nội quy PCCC  và Nội quy sử dụng điện
tại Trường Mầm non Đức Châu”
 
Căn cứ Điều 20 - Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số: 08/2001/L-CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001.
Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC tại đơn vị,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy sử dụng điện tại: Trường Mầm non Đức Châu.
Điều 2: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Các ông (bà), các bộ phận và toàn thể cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3                                                                                          
- Lưu cơ sở                                                                                                 
 
 
                                                                  
                                                                                             Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÂU

====***====
 
(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/ QĐ-PCCC ngày 10 tháng 09 năm 2015
của Trường Mầm non Đức Châu)
Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, kể cả khách đến liên hệ công tác.
Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng về người và trật tự an ninh trong cơ quan, nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau:
A/ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG ĐƠN VỊ:
1/ Không được mang chất cháy, chất nổ vào khu vực làm việc; không được hút thuốc, đun nấu hoặc tiến hành các công việc phát sinh lửa nhiệt trần ở những nơi cấm lửa, cấm hút thuốc.
2/ Không được tự ý câu, mắc sử dụng điện tuỳ tiện, không được để ổ điện tiếp  xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện, không dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện,  không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện.
3/ Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không đựơc ai lấy sử dụng vào việc khác.
4/ Phải có nghĩa vụ học tập các quy định về an toàn PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.
5/ Phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu an toàn PCCC tại khu vực có nguy hiểm về cháy nổ; người làm việc ở những nơi dễ cháy nổ phải là người đã qua đào tạo, có hiểu biết về PCCC.
B/ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐẾN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC, LIÊN HỆ CÔNG TÁC:
1/ Phải tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ cơ quan.
2/ Không được mang chất cháy, chất nổ vào cơ quan, nếu có báo với bảo vệ cơ quan và gửi lại phòng thường trực bảo vệ.
3/ Phải tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác PCCC của cơ quan.
C/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
Mỗi cán bộ công nhân viên, kể cả những người đến làm việc, liên hệ công tác thực hiện tốt nội quy PCCC. Tập thể, cá nhân có thành tích về PCCC sẽ được khen thưởng. Những trường hợp sai phạm, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                  Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

TRƯỜNG MẦM NON ĐƯC CHÂU

====***====
 
(Ban hành kèm theo QĐ số: 01/ QĐ-PCCC ngày 10 tháng 09  năm 2015
của Trường Mầm non Đức Châu)
 
* Cán bộ công nhân viên trong toàn cơ quan phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.
* Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm  điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường đây điện.
* Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.
* Khi hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện báo ngay cho bộ phận chức năng để bố trí thợ điện sửa chữa.
Mọi cán bộ công nhân viên cơ quan phải triệt để chấp hành nội quy này. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện, tuỳ theo mức thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp Luật.
      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                                        Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY
Tại: Trường Mầm non Đức Châu
 
STT NGÀY KIỂM TRA LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY SỐ LƯỢNG CHẤT
LƯ­ỢNG
NGƯ­ỜI THỐNG KÊ
1            Bình 02 Tốt Lê Thị Hiển
2            Vòi nước 01 Tốt Lê Thị Hiển
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10              
Trong năm học 2015-2016 chủng loại các dụng cụ phương tiện chữa cháy được bố trí hợp lý về số lượng và chủng loại như sau:
  
Tổng số các loại bình: 02 bình
                
STT Vị trí bố trí đặt bình Số lượng/chủng loại Chất lượng Ghi chú
1 Bếp ăn bán trú 01 Còn tốt  
2 Cầu thang dãy nhà tầng 01 Còn tốt  
3        
4        
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                             Hoàng Thị Mỹ Thịnh
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

 KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
NĂM HỌC: 2015- 2016
 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Đội ngũ:
- Số lượng: Cán bộ, giáo viên và nhân viên: 14 đ/c.
         Trong đó:      CBQL:   02 đ/c.
                               GV:       08 đ/c.
                                NV:       04 đ/c.
2. Cơ sở vật chất:
- Trường đóng tại 1 điểm. Gồm 04 nhóm, lớp
- Có 01 văn phòng, 01 phòng HT và 01 phòng bếp.1 phòng hành chính; 4 lớp học; 1 phòng hành chính; 1 phòng y tế; 1 phòng giáo dục thể chất- nghệ thuật.
3. Học sinh:
Gồm có: 73 cháu học ở các lớp. Học sinh thuộc địa bàn xã Đức Châu.
* Nhận xét chung về đặc điểm tình hình.
Về thuận lợi:
- Đa số giáo viên là người ở trong địa phương nên thuận lợi cho việc phòng chống cháy chữa cháy.
- Lực lượng cán bộ giáo viên có ý thức tốt trong việc phòng chữa cháy
- Có một số đồ dùng phòng cháy như xô, chậu, bễ nước..vvv...
Về khó khăn:
- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy còn thiếu thốn.
- Đặc trưng của nhà trường đa số là nữ, nên ảnh hưởng nhiều đến việc phòng cháy chữa cháy vào ban đêm.
B. KẾ HỌACH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.
- Để đáp ứng với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của nhà trường, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường có hiệu quả ngay từ đầu năm học ban giám hiệu nhà trường hội ý thống nhất ra Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy của nhà trường (có danh sách kèm theo)
1. Nhiệm vụ của đội phòng cháy, chữa cháy :
- Thường xuyên có ý thức cảnh giác với mọi hoàn cảnh, có ý thức phòng ngừa
Đồng chí trưởng ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng ngừa cảnh giác, có kế hoạch cụ thể cho toàn đội chủ động thực hiện qua từng tuần, từng tháng.
2. Về công tác kiểm tra:
- Kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy 1 tuần 1 lần.
- Kiểm tra đường dây điện
- Kiểm tra việc đun nấu của nhà bếp.
3. Công tác chuẩn bị:
- Các bể chứa nước của nhà trường luôn được bơm đầy, chuẩn bị các cây sào dài có găm khâu liềm, chuẩn bị các loại chăn khi có cháy đem ra nhúng nước để chữa cháy và bình chữa cháy.
- Ban phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ đề ra các phương án khi có cháy phân công cụ thể cho mỗi thành viên với những nhiệm vụ cụ thể theo sơ đồ .
- Nhà trường có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện và phương tiện cần thiết cho đội phòng cháy chữa cháy một cách đầy đủ, hợp lý, an toàn.
Mỗi tháng đội phòng cháy chữa cháy tổ chức họp một lần đánh giá công tác phòng ngừa các thành viên trong đội đồng thời tổ chức kiểm tra các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Tổ chức cho chị em tập duyệt sử dụng bình chữa cháy, thao tác chữa cháy trên các dụng cụ chữa cháy.
- Công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường được thiết lập và phải thường xuyên củng cố nghiêm túc, nhằm đáp ứng với yêu cầu phòng cháy chữa cháy trong trường học 
Trên đây là kế hoạch phòng cháy chữa cháy trong năm học 2015- 2016 của trường Mầm non Đức Châu, yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:                                                                                                      TRƯỞNG BAN
- Như trên (t/h);
- Lưu vp./.                                                          
                                               
                                                                         
                                                                                                                Hoàng Thị Mỹ Thịnh
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác