ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC HIỆN NỘI DUNG KIỂM TRA ,GIÁM SÁT KẾ HOẠCH SỐ 10/ QĐ-UBKT ĐẢNG ỦY XÃ

Thứ ba - 05/01/2016 07:59
 
                               ĐẢNG UỶ XÃ ĐỨC CHÂU                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                 CHI BỘ TRƯỜNG  MN
                                         Số : 01 B/c                                                                                               Đức Châu, ngày 28 tháng 09 năm 2015
 
 
ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO THỰC HIỆN NỘI DUNG KIỂM TRA ,GIÁM SÁT KẾ HOẠCH
 SỐ  10/ QĐ-UBKT ĐẢNG ỦY XÃ  

 
Thực hiện Quyết định số 10-QĐ/UBKT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy  xã về việc giám sát kết quả thực hiện chỉ thi 10,quy định 47 tại chi bộ mầm non năm học 2015.
Chi bộ mầm non báo cáo những nội dung sau .
I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ trường MN Đức Châu tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ xã Đức Châu đề ra
Tổng số đảng viên tính đến 28/9/2015 là 10 đồng chí, trong đó có 2 đảng viên dự bị (tỷ lệ 76,9 % so với tổng số cán bộ, công chức).
Trong đó, trình độ lý luận chính trị  trung cấp : 2 đồng chí (tỷ lệ  15,3 % so với tổng số đảng viên); sơ cấp 03 đ/c tỷ lệ 23 % :
Năm 2014, Chi bộ trường MN Đức Châu danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc được Đảng bộ huyện Đức Thọ tặng giấy khen , có 8/12 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.
     . Công tác chỉ đạo của chi bộ thực hiện tốt các chủ trương chính sách của     
Đảng, pháp luật nhà nước có đặc thù riêng là thực hiện tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu. Nhìn chung các đồng chí Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc.
    - Thuận lợi :
    Nhìn chung các đồng chí nhiệt tình, say mê trong công tác, có nhận thức      
     đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng.
     Được sự  quan tâm của thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND các ban    
 ngành đoàn thể cấp xã, cùng vơí sự nổ lưc phấn đấu của hội đồnggiáoviên,  
     hội phụ huynh học sinh, năm học vưà qua chi bộ trường mầm non gặt hái  
    đươc kết qủa đáng phấn khởi. cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường ,   
    các hoạt động nhà trường đi vào nề nếp, chất lượng dạy và học ngày càng  
     được nâng cao, nhìn chung nhà trường  ngày càng phát triển chất lượng
     toàn diện.
   - Khó khăn:
    Bên cạnh những thuận lơị trên còn tồn tại một số khó khăn.
    Là chi bộ có tỉ lệ Đảng viên : 76,9% nên cũng gặp một số khó khăn trong   
     công tác tổ chức các hoạt động , cụ thể công tác sinh hoạt còn lồng ghép     
     việc học tập các chỉ thi nghi quyết cũng như tham gia tự học tự bồi dưỡng  
     nhằm nâng cao trình độ còn hạn chế .là một xã chủ yếu các nguồnthunhập 
    của người dân  phụ thuộc về nghề nông , các ngành nghề khác không có do  
    vậy đã ảnh hưởng tới việc huy động của nhà trường gặp không ít khó khăn ,
    II. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở  chi bộ trong thời gian qua :
    1. Về chính trị tư tưởng.
     Học tập quán triệt đầy đủ chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sáchpháp     
    luật nhà nưóc. 100% cán bộ đảng viên, CBGV tham gia học tập và làm theo 
    tấm gương đạo đức HCM. Thưc hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ do 
    công tác, tin tưởng vào đưòng lối và sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốquy      
    chế công khai dân chủ, thể chế hoá chủ trương, nghị quyết thanh tra, kiểtra  
    kịp thời các hoạt động trong đơn vị.
    2. Về công tác tổ chức  thực hiện chỉ thị số 10 :
Duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, hàng quý. đề ra các kế hoạch sát thực, phù hợp vơí công tác chuyên môn.
+ Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.
- Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến cấp ủy và toàn thể đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt các quy định ,
    - Nêu cao tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt, giữ vững mối đoàn kết    
     trong Đảng và đội ngủ giáo viên.
    - Lãnh đạo hoạt động công đoàn một cách thường xuyên, sát đúng vơí yêu  
    cầu nhiệm vụ của ngành và điều kiện cụ thể của đơn vị, không ngừng bồi 
     dưỡng giáo viên. Thực hiện tốt công tác CSGD trẻ.
-         Làm tốt công tác tham mưu để ổn định về CSVC trường học, từng bước   
-          nâng cao chất lượng giáo dục
    + Số buổi sinh hoạt của chi bộ từ  thàng 10 năm 2014 đến 25 tháng 09 năm  
    2015  tổng 11 buổi ,
    + Nội dung trọng tâm các buổi sinh hoạt sau:
-Nội dung họp tháng 10 năm 2014 tập trung quán triệt nội dung chăm sóc giáo dục trẻ ,các khoản thu đóng góp của phụ huynh đầu năm
   Các đồng chí phân công đôn đốc các đồng chí tổ, nhóm tiếp tục thực hiện   
    việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   -Nội dung họp tháng 11 năm 2014 quán triệt tới tất cả các đồng chí Đảnviên  
    chấp hành nghiêm túc nghị quyết 47 gắn với việc phân công tổ chức thường  
    xuyên theo giỏi giám sát những Đảng viên không được làm ,không nên làm  
     chặt chẻ nghiêm túc  tại chi bộ , quán triệt tất cả các đồng chí CBGV chấp  
    hành nghiêm túc QĐ 47 và chỉ thị 03, chỉ thị số 10 có  hiệu quả .
    -Nội dung họp tháng 12 năm 2014  thực hiện số 06- HD /BCHTW ngày 07  
    tháng 11 năm 2014 của tỉnh ủy về việc “ kiểm điểm tập thể cá nhân đánhgiá  
     phân loại Đảng viên năm 2014 và tiếp tục quán triệt nghiêm túc vế chỉ thsố   
     10, nghị quyết 47 những điều Đảng viên không được làm .
    -Nội dung họp tháng 01 năm 2015  sau khi tiếp thu tổng kết của Đảng ủy về  
    kết quả xây dựng Đảng năm 2014 đề ra phương hướng năm 2015 ,chi bộ 
    triển khai đến tất cả các đồng chí tham gia sinh hoạt nghiêm túc chỉ thị số10 
    và NQ 47  của ban chấp hành trung ương ,kết hợp đôn đốc các tổ tăncường 
    bồi dưỡng đoàn viên ưu tú dưới thiệu chi bộ cử đi học phân đầu năm 2015 
    kết nạp 01 đ/c
    -Nội dung họp tháng 02 năm 2015  tiếp tục quán triệt đến tất cả các đồng chí thực hiện nghiêm túc việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức tác phong ,ngôn phong của  nhà giáo ,tạo mối đoàn kết nội bộ ,nêu cao tinh thần phê bình, tự phê trong sinh hoạt .
-Nội dung họp tháng 03 năm 2015 tiếp tục thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính  trị  đến tất cả các đồng chí thực hiện nghiêm túc việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” Với chuyên đề năm học 2015 là “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” về trung thực trách nhiệm gắn bó với dân ,đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh ,tuyên truyền ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước kỷ niệm 250 ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du  và ngày quốc tế phụ nữ  gắn với hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới .
-Nội dung họp tháng 03 năm 2015 chuẩn bị công tác Đại Hội Đảng bộ lần XXII nhiệm kì 2015-2020 tổ chức thông qua định hướng nhân sự  ban chấp hành Đảng xã khóa mới
-Nội dung họp tháng 04 năm 2015 tiếp tục  quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng và kết hợp quán triệt các nhóm lớp thực hiện quy chế chuyên môn theo kế hoạch năm học.
-Nội dung họp tháng 05 năm 2015 tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10 QĐ số 47 nghiêm túc ,các nhóm lớp hoàn thành công tác chuyên môn năm học 2014-2015 theo kế hoạch  năm học của ngành ,trường .đánh giá CBGV-NV cuối năm hoàn thành hồ sơ bình xét thi đua tổng kết năm học trước ngày 30 tháng 05 năm 2015
-Nội dung họp tháng 6 -7  năm 2015 quán triệt công tác trực hè đảm bảo an toàn tài sản của nhà trường .
-Nội dung họp tháng 8  năm 2015 tổ chức tham gia học chính trị do ngành tổ chức nghiêm túc ,kết hợp vệ sinh phong quang trường lớp đón chào năm học mới
-Nội dung họp tháng 9 năm 2015 tổ chức phát động phong trào thi viết tìm hiểu về đại thi hào NGUYỄN DU : cuộc thi tìm hiểu luật LĐ sữa đổi năm 2012- LBHXH năm 2014 do công đoàn ngành phát động : tất cả các đồng chí CBGV –NV tham gia viết bài ,kết hợp dự kiến ngày hội nghị chi bộ năm học 2015-2016 của chi bộ ,
3. Kết quả lảnh đạo chỉ đạo của cấp ủy :
-Tổng số Đảng viên hiện có ở chi bộ tính đền 30 tháng 9 năm 2015:
Số Đảng viên chính thức 8đ/c
Số Đảng viên dự bị : 2đ/c
Số buổi sinh hoạt của chi bộ từ tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 9 năm 2015 có tất cả 11 buổi có sổ ghi chép đầy đủ nội dung nêu trên  .
Năm học vưà qua chi bộ đã  xét kết nạp 2 đ/c :Nguyễn Thị Thu Hiền -Lê Thị Hiển ,vào Đảng   :
3. Nhiệm vụ chính trị giáo dục trẻ và các hoạt động của nhà trường .
3.1. Chỉ tiêu về công tác chuyên môn
a) Số lượng huy động năm học 2015 - 2016:
NT: Tỉ lệ huy động đạt : 40.%
MG:  Tỉ lệ 90%.
Trẻ ăn bán trú :  Tỉ lệ: 100%
b) Chỉ đạo chất lượng:
- Chất lượng:
+ 100% trẻ và cô an toàn tuyệt đối về tính mạng, không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.
+ Hạ tỉ lệ trẻ SDD còn 6% trẻ bị SDD so vơí đầu năm:
+ Bé chuyên cần : 98%
+ Bé khoẻ bé ngoan:  97
+ Trẻ 5 tuổi ra lớp : 100%
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục  mầm non trẻ 5 tuổi
4/. Kết quả nhận thức của cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện chỉ thị số 10  quy định 47 vủa BCHTW về thu nộp Đảng phí năm 2015
Chi bộ đã làm tốt công tác quản lý kiểm tra ,giám sát ,giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc NQ ,chấp hành điều lệ Đảng tuyệt đối không được ,không nên làm những điều Đảng viên không được phép làm coi đây là việc bình bầu xếp loại thi đua cuối năm , được đánh giá qua các cuộc sinh hoạt định kỳ hàng tháng cũng như kiểm tra đột xuất ,báo trước, không báo trước ,từ đó nêu cao nhận thức của CB-GV-NV về việc thực hiện  chỉ thị số 10 QĐ 47 của ban chấp hành Trung ương ,kết quả  đóng Đảng phí của các Đảng viên chi bộ mầm non đầy đủ hàng tháng hàng quý  ,
5 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TỚI.
* Nhiệm vụ  của cấp ủy chi bộ:
- Đánh giá việc duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy và công tác chuẩn bị nội dung sinh trước khi sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ có họp thống nhất dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới phân công chuẩn bị nội dung; định thời gian và lựa chọn hình thức, nội dung sinh hoạt cho phù hợp.
- Đánh giá việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có đúng với nội dung Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW  như:
+ Việc chuẩn bị các thủ tục của cuộc họp (kiểm tra số lượng đảng viên dự họp; chương trình, thời gian, nội dung; Chủ tọa, thư ký cuộc họp)
+ Có thông báo một số tình hình chung trước khi đi vào nội dung chính hay không ( thông tin nội bộ, tình hình thời sự trong và ngoài nước; phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.
+ Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đề ra nhiệm vụ Chi bộ tháng tới.
+ Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến: (việc phát huy dân chủ trong thảo luận, thực hiện nguyên tắc tự phê bình, phê bình …)
- Thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ (tóm tắt, ý kiến thảo luận; kết luận những vấn đề lớn, trọng tâm; biểu quyết ...
- Về tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tùy theo từng thời điểm để sinh hoạt chi bộ chuyên đề cho phù hợp như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….).
1. Chỉ đạo Nhà trường, các tổ Đảng, các tổ chức Chính trị, xã hội trong Nhà trường xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề nổi ,trong các lĩnh vực tư tưởng đạo đức cũng như trong việc thực hiện nhiệm chính trị của Nhà trường;
2. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và xây dựng các mô hình tấm gương điển hình tiên tiến
- Hàng năm, Đảng ủy đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy . đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ ,cấp ủy chi bộ ngay đầu năm học câp ủy xây dựng kế hoạch hoạt động năm ,tháng ,quý đồng thời đề ra chỉ tiêu để tất cả các đồng chí trong đơn vị ký kết tham gia chấp hành đầy đủ  công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến  lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước luôn được Đảng ủy, cấp ủy chi bộ quan tâm thực hiện kịp thời, thường xuyên. đảm bảo quyền của Đảng viên được thông tin và thảo luận sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng các cấp. Việc biểu quyết công việc của Đảng được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng  thành Nghị quyết của chi bộ.
+ Việc phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên trong phạm vi tổ chức được thực hiện gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng cùng với việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ dành thời gian để trao đổi những vấn đề mà đảng viên quan tâm để tránh phát sinh tư tưởng; biểu dương Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời nhắc nhở, phê bình Đảng viên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, thiếu tập trung công tác. Thông qua vai trò Đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ, cấp ủy xem xét các ý kiến của Đảng viên, nhất là trong công tác cán bộ để kịp thời lãnh đạo.
- Thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ Đảng viên, việc bổ sung hồ sơ Đảng viên hàng năm, việc nghiên cứu, khai thác hồ sơ Đảng viên. đảm bảo thu nộp và thu chi đảng phí tại chi bộ và Đảng bộ theo quy định.
- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban  chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm: cuối năm 100% Đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên sai phạm.
b) Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Đảng viên
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
- Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình:
Nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình thẳng thắn, tự giác, trung thực trong kiểm điểm tập thể, cá nhân theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Chấp hành nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định Điều lệ Đảng:
Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2013 của Ban Tổ chức Trung ương được duy trì thường xuyên định kỳ hàng tháng. đảm bảo sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở Đảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Chi bộ có sổ biên bản họp chi bộ, sổ sinh hoạt cấp ủy, sổ quản lý đảng viên, sổ thu chi trích nộp đảng phí theo quy định.
Thường xuyên nhắc nhở Đảng viên rèn luyện về đạo đức lối sống trong công tác và sinh hoạt, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng về những điều Đảng viên
III/. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG MẶT HẠN CHẾ  KHUYẾT ĐIỂM
1. Mặt làm được:
Làm tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thi hành điều lệ Đảng  và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ  nhiệm kỳ 2014-2016 Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành điều lệ Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ Đảng tại chi bộ
Nề nếp sinh hoạt chi bộ hàng tháng hàng kỳ đầy đủ nội dung thực chất
Làm tốt công tác phát triển Đảng năm 2014 chi bộ kết nạp 02 đ/c
Công tác thu đóng  nộp Đảng phí đúng thời gian
2. Hạn chế, khuyết điểm và một số vấn đề cần lưu ý:
- Trong sinh hoạt chuyên đề tại  chi bộ, tình hình Đảng viên trẻ còn ít tham gia thảo luận, tranh luận những vấn đề do Cấp ủy và tổ chuyên đề chuẩn bị. Việc phân công đảng viên ghi chép biên bản sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề còn đơn giản, chi bộ chỉ ghi nội dung và kết luận của Bí thư ý kiến thảo luận của Đảng viên còn mang tính chung chung ,chưa thăng thắng phê và tự góp ý
- Cần tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy nhằm phát huy tính gương mẫu của của Đảng viên trong công tác và sinh hoạt,  cần phát huy tính gương mẩu   của cán bộ, Đảng viên  chi bộ theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy địng về những điều cán bộ thanh tra được làm và không được làm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong nhiệm vụ thanh tra.
2- Nguyên nhân:
- cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng Nghị quyết  nên trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt; chưa cụ thể hóa tiêu chí về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
-  cấp ủy  chưa đánh giá rõ những tồn tại, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; có lúc, có nơi còn chủ quan xem các tồn tại, khuyết điểm không có trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; chưa chủ động lồng ghép  thực hiện Nghị quyết  của Đảng ủy  với triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, Nghị quyết TW 4” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chưa có nhiều giải pháp tích cực để đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi bộ; phát huy chưa mạnh mẽ tính trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong sinh hoạt đảng.- Ý thức học tập, rèn luyện của một số cán bộ, đảng viên, công chức còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra của cấp ủy và của tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi .
3. Kiến nghị, đề xuất:
Kiến nghị đối với cấp xã những nội dung sau :
+ Năm học 2015-2016 trường mầm non Đức châu kiểm tra lại chuẩn sau năm năm chi bộ tha thiến kiến nghị tới cấp Đảng ủy -ủy ban và các ban ngành đoàn thể  có kế hoạch giao chỉ tiêu tới các cấp các ngành về công tác huy động trẻ ra lớp coi đây là chỉ tiêu bình xét tập thể cá nhân cả năm ,
+ Trường mầm non Đức Châu được công nhận đạt chuẩn năm 2010 ,năm học 2015 -2016 kiểm tra lại nhà trường kiến nghị Đảng bộ xã có kế hoạch phối hợp ủy ban nhân dân xã cùng ban ngành đoàn thể quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu kiểm tra lại chuẩn sau 5 năm thuận lợi :
Trên đây là  toàn bộ đề cương báo cáo công tác tự kiểm tra của chi bộ trường mầm non rất mong nhận được sự đóng góp của ban kiểm tra Đảng ủy xin chân thành cảm ơn ./.
 

Nơi nhận:
- BTV.Đảng ủy Khối;
- Ủy ban kiểm tra ;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- UBKT ( Chi bộ)
- Lưu: hồ sơ chi bộ
                                                       TM. CHI BỘ
                                                           BÍ THƯ
 


                                                      Đặng Thị Tú
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác